103614 | 13.11.1997 BBHR wijz. Besluit van de Regent 02.07.1949 betr. de staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en verenigingen van polders of van wateringen
Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen, PICQUE Charles
Min. belast met Economie, Financi├źn, Begroting, Energie en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, CHABERT Jos

BS 1997-12-23

Het BBHR 07.12.1995 tot wijziging van Besluit van de Regent van 02.07.1949 had tot doel de reglementering toepasselijk te maken op de leasing van gemeentelijke administratieve gebouwen. De bepalingen van dit besluit betreffende de betaling van de huur door de gemeenten en de gelijklopende betaling van de toelage door het Gewest zijn onverenigbaar met de eigendomsoverdracht bij de voorlopige oplevering van de werken. Deze onverenigbaarheid bemoeilijkt de praktische toepassing van het besluit terwijl reeds verscheidene aanvragen voor betoelaging ingediend werden. Derhalve neemt dit besluit maatregelen om de continuïteit te waarborgen inzake de afhandeling van de dossiers betreffende deze subsidieaanvragen.
Het BBHR 07.12.1995 tot wijziging van het besluit van de Regent van 02.07.1949 betreffende de staatstussenkomst inzake toelagen van het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken en verenigingen van polders en wateringen, wordt opgeheven.

nvdr: Het besluit van de Regent van 02.07.1949 betreffende de Staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commissies van openbare onderstand, kerkfabrieken, en verenigingen van polders of van wateringen, onder andere gewijzigd bij dit besluit werd opgeheven door de ordonnantie 16.07.1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen, voor wat betreft de materies geregeld door deze ordonnantie (doc. nr. 136440).