117658 | 17.06.1997 BVR Uitvoering Vlaams Werkgelegenheidsakkoord : harmonisering van de werkervaringsprogramma's (weer-werkprojecten en het werkervaringsplan)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1997-08-08

In het eerste hoofdstuk van dit besluit worden een aantal definities vastgesteld.

Het tweede hoofdstuk bepaalt het toepassingsgebied. Onder meer de volgende werkgevers kunnen doelgroepwerknemers in het kader van dit besluit tewerkstellen:

  • de gemeenten, verenigingen en agglomeraties en federaties van gemeenten, de aan de gemeenten ondergeschikte instellingen en de instellingen van openbaar nut die van de gemeenten afhangen, de OCMW's, de verenigingen van OCMW's, de provincies, de verenigingen van provincies en de ondergeschikte instellingen;
  • de vzw's waarin de plaatselijke overheid een overwegende rol speelt in de oprichting of leiding;
  • instellingen van openbaar nut en vzw's die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreven;
  • de plaatselijke maatschappijen voor sociale woningen, de Polders en Wateringen en de kerkfabrieken
Worden - onder andere - voorlopig uitgesloten van de toepassing van dit besluit;
  • rusthuizen;
  • rust- en verzorgingstehuizen;
  • erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp;
  • de diensten voor hulp aan jongeren;
  • de erkende centra, diensten en structuren die gehandicapte personen onthalen, huisvesten, begeleiden en hun socio-professionele integratie verzekeren.
Het volgende hoofdstuk bepaalt de doelgroep: enkel personen die geen diploma, getuigschrift of brevet van het hoger secundair onderwijs behaalden mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen (onder andere gedurende minstens 12 maanden ononderbroken het bestaansminimum genieten) kunnen als doelgroepwerknemer tewerkgesteld worden.

Het vierde en vijfde hoofdstuk stellen de premie vast en bepalen de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te kunnen maken op de premie.
Tot slot (laatste vier hoofdstukken) volgens de regels in verband met de toeleiding en begeleiding, de procedure, de garantiebepalingen te voordele van de werknemers en het toezicht en de naleving.

 

 link