124039 | 08.08.1983 Wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

Min. van Justitie,GOL Jean

B.S., 21.04.1984, V.154, (80), 5247-5249

Het Rijksregister is een systeem van informatieverwerking dat, overeenkomstig de bepalingen van deze wet instaat voor de opneming, de memorisatie en de mededeling van informatie betreffende de identificatie van natuurlijke personen. (art. 1)
In het Rijksregister worden ingeschreven:

 • de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of de in de vreemdelingenregisters gehouden in de gemeenten;
 • de personen die ingeschreven zijn in de registers gehouden in de diplomatieke zendingen en de consulaire posten in het buitenland.
Ieder persoon krijgt bij zijn eerste inschrijving in het Rijksregister een identificatienummer. De koning bepaalt volgens welke regels dat nummer wordt samengesteld. (art. 2)
Voor ieder persoon wordt de volgende informatie in het Rijksregister opgenomen en bewaard:
 1. de naam en voornamen;
 2. de geboorteplaats en -datum;
 3. het geslacht;
 4. de nationaliteit;
 5. de hoofdverblijfplaats;
 6. de plaats en datum van overlijden;
 7. het beroep;
 8. de burgerlijke staat;
 9. de samenstelling van het gezin.
De informatiegegevens worden bewaard gedurende 30 jaar te rekenen van de dag van het overlijden van de persoon op wie zij betrekking hebben. (art. 3)
De Koning verleent toegang tot het Rijksregister aan de openbare overheden, de instellingen van openbaar nut bedoeld bij de wet 16.03.1954, de notarissen en gerechtsdeurwaarders, voor informatie die zij krachtens een wet of een decreet bevoegd zijn te kennen. De Koning kan deze toegang uitbreiden. (art. 5, 6 en 8)
Deze wet bespreekt verder nog het recht van de ingeschreven personen, het beroepsgeheim van de personen die bij de inzameling, de verwerking of de mededeling van de gegevens betrokken zijn, de oprichting van een raadgevende commissie met onderzoeksbevoegdheid en de strafbepalingen. (art. 10 tot 13)