129472 | *03.03.1998 BVR houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing op (...)
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1998-03-14

*03.03.1998 BVR houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing op de winning van grondwater

De aangifte van de opgepompte en gewonnen hoeveelheid grondwater, niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening, waarop overeenkomstig art. 28ter van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer een heffing verschuldigd is, gebeurt op een formulier waarvan het model is vastgesteld in de bijlage van dit besluit.
Deze aangifte wordt aangetekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs afgegeven aan de directeur-generaal van de administratie milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer of zijn gemachtigde op het adres van de afdeling Water van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

nvdr: dit besluit wordt opgeheven door het BVR 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hfdst. IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer (zie doc. nr. 178545).