139369 | 06.10.1998 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne ten aanzien van de lozingsnormen voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,KELCHTERMANS Theo

B.S., 20.10.1998, V.168, (202), 34684

Dit besluit betreft een wijziging van Vlarem II, om uitvoering te geven aan Europese Richtlijn 91/271/EEG in verband met de behandeling van stedelijk afvalwater.