144174 | 03.11.1998 Richtlijn 98/83/EG betr. de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Raad van de Europese Unie

Publ.EEG, 05.12.1998, (L 330), 32-40+bijlage 41-54

Deze richtlijn heeft betrekking op de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. Ze heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van voor menselijke consumptie bestemd water door ervoor te zorgen dat het gezond en schoon is.
Deze richtlijn bepaalt de begrippen 'voor menselijke consumptie bestemd water' en 'huishoudelijk leidingnet'.
Deze richtlijn is niet van toepassing op natuurlijk mineraalwater als zodanig erkend en op water dat een geneesmiddel is in de zin van richtlijn 65/65/EEG van 26.01.1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake geneesmiddelen.
De lidstaten mogen van de toepassing van deze richtlijn uitzonderen: het water dat uitsluitend bestemd is voor doeleinden waarvoor de kwaliteit van het water naar de overtuiging van de bevoegde autoriteiten direct noch indirect van invloed is op de gezondheid van de betrokken verbruikers, en het voor menselijke consumptie bestemd water dat afkomstig is van een afzonderlijke voorziening die gemiddeld minder dan 10 m3 per dag levert of waarvan minder dan 50 personen gebruik maken, tenzij het water wordt geleverd in het kader van een commerciƫle of openbare activiteit. Voorwaarden voor het gebruik van deze uitzonderingen worden door deze richtlijn voorzien.
De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat voor menselijke consumptie bestemd water gezond en schoon is. De minimumvereisten betreffende de gezondheid en de schoonheid van voor menselijke consumptie bestemd water worden gepreciseerd.
De lidstaten moeten ook ervoor zorgen dat de maatregelen ter uitvoering van de bepalingen van deze richtlijn er in geen geval toe kunnen leiden dat de huidige kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water achteruitgaat, of dat de verontreiniging van voor de drinkwaterproductie bestemd water toeneemt.
De lidstaten stellen voor de in bijlage I vermelde parameters de waarden vast die van toepassing zijn op voor menselijke consumptie bestemd water. Indien de bescherming van de volksgezondheid op hun grondgebied of een deel daarvan dit vereist, stellen de lidstaten waarden vast voor aanvullende parameters die niet in bijlage I zijn opgenomen.
Om na te gaan of het voor de verbruikers beschikbare water aan de vereisten van deze richtlijn en in het bijzonder aan de door de lidstaten vastgestelde parameters voldoet, treffen de lidstaten alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het bedoelde water regelmatig wordt gecontroleerd. De bevoegde autoriteiten stellen passende controleprogramma's op voor al het voor menselijke consumptie bestemde water. Deze controleprogramma's voldoen aan de minimumvereisten van bijlage II.
De lidstaten zorgen ervoor dat elk geval waarin niet aan de parameterwaarden wordt voldaan, onmiddellijk wordt onderzocht om de oorzaak vast te stellen. Wanneer het bedoelde water niet aan de parameterwaarden voldoet, zorgen de betrokken lidstaten ervoor dat zo spoedig mogelijk de nodige herstelmaatregelen worden getroffen om de kwaliteit weer op peil te brengen.
De lidstaten kunnen tot een door hen vast te stellen maximumwaarde voorzien in afwijkingen van de parameters van bijlage I, deel B, of van die welke door hen vastgesteld zijn indien de afwijking geen gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid en de levering van voor menselijke consumptie bestemd water in het betrokken gebied op geen enkele andere redelijke manier kan worden verzekerd.