162246 | Pauwels Trafo Belgium n.v. / Vlaams Gewest
R.v.St., 8 oktober 1998, 7e K., nr. 76164

T.Gem., 1999, V.12, (4), 399-402

Een vergunning voor het lozen van afvalwater in de gewone oppervlaktewateren werd geweigerd omdat dit verboden is wanneer de openbare weg van een openbare riolering is voorzien en er een riolering aanwezig is die aansluit op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vlarem II (art. 4.2.3., par. 3) houdt een duidelijk verbod in tot lozing van huishoudelijk afvalwater in de oppervlaktewateren. Bijgevolg is het niet vereist dat een uitvoerige motivering wordt gegeven voor hetgeen reeds uit deze reglementering voortvloeit.
Wanneer een nieuwe milieuvergunning wordt aangevraagd, mag het bestuur de toestand opnieuw evalueren, ook al is de inrichting nog voor lang vergund. In dit geval is het bestuur niet langer gebonden door de verleende vergunning.