169158 | 08.03.2001 MB tot uitvoering van het BVR 23.02.2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning

Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport,SAUWENS Johan

B.S., 10.04.2001,1e uitgave, V.171, (105), 11861-11862+bijlagen 11863-11873

De tegemoetkoming voor het bouwen van een nieuwe woning of voor het uitvoeren van werken aan een woning heeft als bedoeling een maximaal aantal bijkomende woningen te realiseren of bestaande woningen te renoveren. De aanvrager kan hiertoe voor dezelfde woning slechts éénmaal bedoelde tegemoetkoming verkrijgen.
Voor het bekomen van deze tegemoetkoming, stelt de administratie facultatief aanvraagformulieren ter beschikking. Deze formulieren zijn gehecht als bijlage I aan dit besluit.
Het inkomen wordt vastgesteld aan de hand van het aanslagbiljet.
Als ernstig gehandicapt wordt beschouwd de persoon die op de aanvraagdatum één van de attesten kan voorleggen, genoemd in het BVR 12.10.1988 tot bepaling van de attesten die in aanmerking genomen worden om een ernstige handicap vast te stellen.
De toekenningsvoorwaarden van de tegemoetkoming voor het bouwen van een nieuwe woning en van de tegemeotkoming voor het uitvoeren van werken aan een woning, worden in dit besluit bepaalt.
Een punt 18° wordt bijgevolg aan art. 11, par. 2 van het MB 17.03.1995 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake leefmilieu, landinrichting, natuurbehoud, waterbeleid en huisvesting, aan ambtenaren van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, toegevoegd.

nvdr: Het BVR 30.06.2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassingen van de regelgeving inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid heft het MB 08.03.2001 tot uitvoering van het BVR 23.02.2001 tot instelling van een tegemoetkoming bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning op(zie doc. nr. 212250).