172646 | Archiefwetgeving voor beginners
VAN ONGEVALLE Hilde

Bibliotheek- en archiefgids, oktober 2001, V.77, (5), 3-14

Deze bijdrage geeft de krachtlijnen weer van de huidige Belgische archiefwetgeving voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor provincies, gemeenten en OCMW's.
De 'archiefproblematiek' sinds de regionalisering komt eveneens aan bod.
Volgende wetgeving en juridische aspecten worden systematisch behandeld:

 • De archiefwet van 24.06.1955 en het KB tot uitvoering van 12.12.1957;
 • De provinciewet;
 • De Nieuwe Gemeentewet;
 • Specifieke wet- en regelgeving:
  • De 'parochieregisters';
  • Het kadastraal archief;
  • Het politiearchief.
 • Organieke wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
 • Het archief van de kerkbesturen;
 • Het archief van de polders en de wateringen;
 • Art. 240, 241 en 242 StrafW.;
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens;
 • Openbaarheid van bestuur (Wet betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten, B.S. 19.12.1997).
nvdr voor het Vlaamse Gewest: De materie behandeld in art. 32 van het Gemeentedecreet (doc. nr. 201984) werd behandeld in de art. 84, par. 3 van de Nieuwe Gemeentewet (doc. nr. 8750). Voor de datum van inwerkingtreding van het Gemeentedecreet: zie doc. nr. 201900.

nvdr voor het Vlaamse Gewest: De materie behandeld in art. 37 van het Gemeentedecreet (doc. nr. 201989) werd behandeld in de art. 102 van de Nieuwe Gemeentewet (doc. nr. 8805). Voor de datum van inwerkingtreding van het Gemeentedecreet: zie doc. nr. 201900.

vdr voor het Vlaamse Gewest: De materie behandeld in art. 57 van het Gemeentedecreet (doc. nr. 202043) werd behandeld in de art. 123, 132 en 149 van de Nieuwe Gemeentewet (doc. nr. 9401, 9402, 9404, 9406, 9408, 9409, 9411, 9412, 9472 en 10010). Art. 132 NGW blijft gedeeltelijk van toepassing voor de registers van de burgerlijke stand. Art. 149 NGW blijft gedeeltelijk van toepassing voor het personeel van de politie en de brandweer. Voor de datum van inwerkingtreding van het Gemeentedecreet: zie doc. nr. 201900.

nvdr: Wat betreft het Waalse Gewest worden de bepalingen van art. 84 van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) voortaan opgenomen in art. L1122-10 van de 'Code de la démocratie locale et de la décentralisation' (CDLD).
De bepalingen van art. 102 NGW worden opgenomen in art. L1122-29 van de CDLD.
De bepalingen van art. 132 NGW worden opgenomen in art. L1123-28 van de CDLD (behalve wat betreft de registers van de burgerlijke stand).
De bepalingen van art. 272 NGW worden opgenomen in art. L1112-1 van de CDLD.