172646 | Archiefwetgeving voor beginners

VAN ONGEVALLE Hilde

Bibliotheek- en archiefgids, oktober 2001, V.77, (5), 3-14

Deze bijdrage geeft de krachtlijnen weer van de huidige Belgische archiefwetgeving voor de publieke sector met bijzondere aandacht voor provincies, gemeenten en OCMW's.
De 'archiefproblematiek' sinds de regionalisering komt eveneens aan bod.
Volgende wetgeving en juridische aspecten worden systematisch behandeld:

 • De archiefwet van 24.06.1955 en het KB tot uitvoering van 12.12.1957;
 • De provinciewet;
 • De Nieuwe Gemeentewet;
 • Specifieke wet- en regelgeving:
  • De 'parochieregisters';
  • Het kadastraal archief;
  • Het politiearchief.
 • Organieke wet van 08.07.1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
 • Het archief van de kerkbesturen;
 • Het archief van de polders en de wateringen;
 • Art. 240, 241 en 242 StrafW.;
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van persoonsgegevens;
 • Openbaarheid van bestuur (Wet betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en de gemeenten, B.S. 19.12.1997).