174119 | 14.12.2001 BVR houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten
Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, VAN GREMBERGEN Paul

BS 2002-01-19

Dit besluit stelt het premiestelsel vast voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten.
Restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten eigendom van of vererfpacht door de Belgische Staat of van andere federale instellingen of monumenten waar diensten van de Belgische Staat of andere federale instellingen zijn gevestigd of die eigendom zijn van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest of door de openbare instellingen die onder hun beheer of onder hun toezicht staan, zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van dit besluit, met uitzondering van restauratiewerkzaamheden uitgevoerd:

  • door regionale en lokale besturen;
  • door de Stichting Vlaams Erfgoed;
  • aan onderwijsgebouwen die als monument beschermd zijn.
Onder lokale besturen wordt verstaan: de gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zuivere en gemengde intercommunales, polders, wateringen, verenigingen van polders en wateringen, de sociale woonorganisaties met uitzondering van de huurderorganisaties, zoals bedoeld in het decreet 15.07.1997 houdende de Vlaamse Wooncode, kerkfabrieken en elke andere rechtspersoon die voor de uitoefening van een openbare eredienst of voor verenigingen van vrijzinnigen onroerende goederen beheert, alsook de besturen die bij of krachtens de wet als lokale besturen worden aangewezen.
De restauratiewerkzaamheden zijn op straffe van verval van de restauratiepremie, onderworpen aan de wet 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en aan de bepalingen van de koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet. Voor zover de gezamenlijke bijdragen van de betrokken overheden 40 % of minder bedragen is de premienemer (andere dan de lokale en regionale besturen) niet onderworpen aan de voornoemde wet.
De betrokken gemeente of provincie kan op vrijwillige basis een verhoogde bijdrage leveren.
Voor de toekenning van de restauratiepremie komen restauratiewerkzaamheden in aanmerking die vermeld worden in dit besluit.
Om in aanmerking te komen voor een restauratiepremie dient de premienemer een restauratiedossier in, samengesteld volgens de richtlijnen van de Vlaamse regering.
Met de restauratiewerkzaamheden mag pas begonnen worden nadat de restauratiepremie is toegekend. In dit besluit zijn de verdere voorwaarden opgenomen, nodig voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden.
Voor de uitbetaling van de premie mogen op zijn verzoek voorschotten worden verstrekt aan de premienemer.
De bijdragen in de restauratiepremie van het Vlaamse Gewest, van de provincie en de gemeente, indien de premienemer een natuurlijke persoon, een privaatrechtelijke rechtspersoon of een autonoom provincie- of gemeentebedrijf met rechtspersoonlijkheid is, worden bepaald in dit besluit.
De bijdrage van het Vlaamse Gewest, van de provincies en de gemeente voor restauratiewerkzaamheden ondernomen door een open-monumentenvereniging worden eveneens bepaald.
Er wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de restauratiepremie voor lokale en regionale besturen (aanstelling van de ontwerpers en van de uitvoerders).
Tot slot komen nog de maatregelen ter bevordering van de kwaliteit van de restauratiewerkzaamheden aan bod.

Het BVR 05.04.1995 vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij BVR 15.10.1996 (zie doc. nr. 44830 en 107497), wordt opgeheven. Met betrekking tot de restauratiepremies die werden toegekend voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven de bepalingen van de besluiten, die van toepassing waren bij de toekenning van de premie, van toepassing.

nvdr: Het BVR 14.12.2001 is op 01.01.2015 opgeheven door het Onroerenderfgoedbesluit van 16.05.2014 (zie doc. nr. 280418).

 

 link