178312 | 24.05.2002 Dec. betr. water bestemd voor menselijke aanwending [Drinkwaterdecreet]

Vlaams Min. van Leefmilieu en Landbouw, DUA Vera

B.S., 23.07.2002, V.172, (241), 32838-32845

Dit decreet beoogt een duurzame watervoorziening en een duurzaam watergebruik.

Dit decreet strekt ertoe de wet 14.08.1933 betreffende de bescherming van drinkwaters voor wat het Vlaamse gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreft, op te heffen en te vervangen.

Voor de omzetting van richtlijn 98/83/EG van de Raad van 03.11.1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, die moet gebeuren tegen 25.12.2000, dienden immers een groot aantal wijzigingen te worden gebracht aan de wet van 1933.
In het decreet worden eveneens nog bijkomende bepalingen ingevoegd die los staan van de omzetting van richtlijn 98/83/EG, met name beheers- en beleidsinstrumenten voor de drinkwatersector en de sancties.
Daarnaast wordt de regeling van de gratis levering van 15 m³ per gedomicilieerd persoon, die was uitgewerkt in de wet van 1933, vervangen door een artikel dat aan de Vlaamse regering de bevoegdheid toekent het leveren van een gratis hoeveelheid water nader uit te werken. Bij uitvoeringsbesluit zal de regeling van de wet van 1933 overgenomen worden en bijkomend uitgewerkt worden voor appartementsgebouwen, personen die verhuizen en personen die zich niet kunnen domiciliëren (personeel van ambassades, consulaten en internationale of supranationale organisaties).

Volgende punten worden achtereenvolgens besproken:

  • Bepalingen inzake kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke aanwending;
  • Bepalingen met betrekking tot de plaats waar aan de kwaliteitseisen moet worden voldaan en met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de leverancier;
  • Bepalingen met betrekking tot de controle van water bestemd voor menselijke aanwending;
  • Beheers- en beleidsinstrumenten;
  • Toezicht, dwang- en veiligheidsmaatregelen;
  • Strafbepalingen;
  • Administratieve geldboetes.
Voor het Vlaamse Gewest wordt de wet 14.08.1933 betreffende de bescherming van drinkwaters opgeheven, met uitzondering van art. 1bis, par. 3 en par. 4, die worden opgeheven op het ogenblik van de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse regering, genomen ter uitvoering van art. 5, par. 3, van dit decreet.