183007 | 10.01.2003 Overeenkomst betr. dierlijk afval in de sectoren van vlees en visserijproducten

Min. van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,TAVERNIER Jef

B.S., 21.02.2003,2e uitgave, V.173, (58), 8792-8804+bijlagen 8813-8821

De respectievelijke rol van de federale en gewestelijke besturen, en van hun personeelsleden, met betrekking tot het toezicht op het dierlijk afval in de producerende inrichtingen worden vastgesteld en gecoördineerd.

De verschillende risicocategorieën van dierlijk afval worden praktisch en concreet vastgesteld met inachtneming van de kaderdefinities bepaald in de respectievelijke Europese, federale en gewestelijke regelgevingen.
De vereiste verbanden tussen die categorieën en de terminologie die gebruikelijk is in de federale wetgeving betreffende de veterinaire volksgezondheid worden vastgelegd, en, inzonderheid ter bescherming van de volksgezondheid, worden de procedures van denaturatie, melding, ophaling, verzameling, gebruik, behandeling of destructie bepaald en geharmoniseerd. De traceerbaarheid van dit afval tijdens deze activiteiten wordt eveneens georganiseerd.

Volgende punten worden vastgesteld:

 • definities van dierlijk afval;
 • productie van dierlijk afval;
 • inrichtingen waar dierlijk afval wordt geproduceerd;
 • denaturatie van dierlijk afval;
 • meldingsplicht;
 • ophaling en vervoer van dierlijk afval;
 • traceerbaarheid van dierlijk afval;
 • verwerking en gebruik van dierlijk afval;
 • rol van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
 • rol van de Gewestelijke Administraties van Leefmilieu;
 • afwijkingsbepalingen;
 • bepalingen betreffende de financiering.