190667 | 10.07.2003 V. nr. 151 (Vl. P.): Gemeentelijke structuurplannen en waterhuishouden - St.-Katelijne-Waver
TOBBACK Bruno
Vlaams Min. van Financiƫn en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, VAN MECHELEN Dirk

V. en A., Vl.P., 17.10.2003,2003-2004, (2), 392-394

Elk woonuitbreidingsgebied kon tot voor kort ontwikkeld worden voor woningbouw volgens de geldende gewestplanvoorschriften, ook indien er zich een waterproblematiek voordoet.

In de omzendbrief RO/2002/03 van 25.10.2002 staat uitdrukkelijk dat indien het gelegen is in een overstromingsgebied, het advies van de afdeling Water dient te worden ingewonnen. Zodoende kan bij een concrete aanvraag nagegaan worden of er geen interferentie is met de regelgeving vanuit dat domein.

Het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid koppelt de planfiguren uit het integraal waterbeleid (stroomgebiedsbeheersplan, bekkenbeheersplan en deelbekkenbeheersplan) aan die uit de ruimtelijke ordening (doorwerking via ruimtelijke uitvoeringsplannen).