192366 | 06.02.2004 Dec. wijz. regelgeving betr. het meedelen van milieu-informatie en tot opheffing van het systeem van de stilzwijgende milieuvergunning

Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking,SANNEN Ludo

B.S., 20.02.2004,2e uitgave, V.176, (65), 10203

Dit decreet heeft tot doel de informatiestroom van het bedrijfsleven naar de milieuoverheid gestroomlijnd te laten gebeuren en beoogt een einde te maken aan de praktijk van het verlenen van stilzwijgende milieuvergunningen: voortaan moet een vergunningsaanvraag steeds beantwoord worden via een uitdrukkelijke administratieve handeling (weigering of vergunning).

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.