192995 | 20.01.1999 Wet ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België [ Wet Mariene Milieu ]

Vice-Eerste Min. en Min. van Economie en Telecommunicatie,DI RUPO Elio

B.S., 12.03.1999,2e uitgave, V.169, (51), 8033-8052

Deze wet legt onder impuls van een aantal Europese richtlijnen de wettelijke basis voor de bescherming van het mariene milieu in dat deel van de Noordzee dat onder de rechtsbevoegdheid van België valt.

De wet kan in twee grote delen worden opgesplitst:

  • Het eerste deel legt de wettelijke basis vast voor de oprichting van beschermde mariene gebieden in de Belgische zeegebieden. De maatregelen worden opgesomd ter bescherming van de flora en fauna in de zeegebieden;
  • Het tweede deel van de wet voorziet in maatregelen om verontreiniging en verstoring te voorkomen en te verhelpen om zo de Belgische zeegebieden te beschermen.

De wet beoogt het behoud van de eigen aard, de biodiversiteit en het ongeschonden karakter van het mariene milieu door middel van maatregelen tot bescherming ervan en door middel van maatregelen tot herstel van schade en milieuverstoring. De gebruikers van de zeegebieden en de overheid (ook de lokale) zullen bij het uitvoeren van hun activiteiten in de zeegebieden rekening houden met het beginsel van het preventief handelen, het voorzorgsbeginsel, het beginsel van het duurzaam beheer, het beginsel dat de vervuiler betaalt en het herstelbeginsel.

Elke persoon die in de zeegebieden een activiteit uitoefent, heeft de verplichting de nodige voorzorgen te nemen ter voorkoming van schade en milieuverstoring.

Elke activiteit in de zeegebieden die, hetzij krachtens deze wet en de besluiten genomen ter uitvoering ervan, hetzij krachtens andere geldende wettelijke of reglementaire bepalingen, onderworpen is aan een vergunning of een machtiging, behoudens de vergunningen verleend op grond van de visserijwetgeving en de concessies verleend op grond van de wet 13.06.1969 inzake het continentaal plat van België, maakt het voorwerp uit van een milieueffectenbeoordeling door de hiertoe door de minister aangeduide bevoegde overheid zowel voor het verlenen van de vergunning of de machtiging, als achteraf. De milieueffectenbeoordeling moet de evaluatie van de effecten van deze activiteiten op het mariene milieu mogelijk maken.