196729 | 11.06.2004 BVR houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan grijswaterleveranciers voor de uitbouw van grijswatercircuits ter bescherming van de kwetsbare watervoerende lagen
Vlaams Min. van Economie, Buitenlands Beleid en E-government, CEYSENS Patricia
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, TAVERNIER Jef

BS 2004-09-02, (2e uitg.)

De Vlaamse overheid stimuleert de verdeling van grijswater (gezuiverd afvalwater, oppervlaktewater en regenwater) door een financiële tegemoetkoming in de investeringskosten.

Met de maatregel willen de ministers iets doen aan de slechte situatie van het peil in een aantal grondwaterlagen in Vlaanderen.

De gewestbijdrage bedraagt maximaal 60 % van de investeringskosten voor werken die uitgevoerd worden voor:

  • de bouw van behandelingsinstallaties om grijswater aan te leveren met een kwaliteit die overeenstemt met de beoogde toepassingen;
  • de aanleg van distributieleidingen en hun aanhorigheden om het grijswater te verdelen.

Om in aanmerking te komen voor een gewestbijdrage, wordt door de initiatiefnemer een principeaanvraag ingediend bij de afdeling Water van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer in twee exemplaren.

De definitieve aanvraag van de gewestbijdrage omvat:

  • het ontwerpdossier van de werken, voorzien van de bijbehorende plannen, het bestek, de samenvattende opmetingsstaat en een gedetailleerde kostenraming van de werken;
  • de ontvangen vergunningen of machtigingen die nodig zijn om de werken te kunnen uitvoeren, of de aanvragen die daartoe werden ingediend;
  • een gedetailleerde raming van de kosten voor de aankoop van de gronden of gebouwen, opgemaakt door het Comité tot Aankoop van Onroerende Goederen;
  • de overeenkomsten met de verschillende afnemers van het grijswater.

Zodra het grijswatercircuit operationeel is, komt er een gelijkschakeling tussen de kostprijs van grijswater en grondwater. Hierdoor worden de bedrijven die overschakelen op grijswater economisch niet benadeeld.

nvdr: Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de integratie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (Agentschap IWT) in het Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit kader werd het Agentschap IWT ontbonden zonder vereffening en werden zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen overgedragen. De regelgeving die verwijst naar het Agentschap IWT wordt hieraan aangepast door het BVR 18.12.2015 inzake de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (B.S., 31.12.2015,1e uitgave, V.185, (343), 81648-81660).

 

 link