201209 | 07.01.2005 BVR wijz. BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiƫne, 18.03.1997 houdende vaststelling van de modaliteiten voor aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheden grondwater door de maatschappijen die instaan voor de openbare drinkwatervoorziening ten behoeve van de bepaling van de heffing, 28.06.2002 tot uitvoering van het Hoofdstuk IIIbis van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en Hoofdstuk IVbis van het decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer, en 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 03.05.2005,1e uitgave, V.175, (141), 20482-20484+bijlagen 20485-20610

Een aantal Vlaamse besluiten die de bescherming van het grond- en oppervlaktewater betreffen worden gewijzigd omdat sommige bepalingen van het BVR 02.04.2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag, in het bijzonder deze met betrekking tot de heffing op de waterverontreiniging en de winning van grondwater, dienen te worden uitgesteld. Dit uitstel wordt genoodzaakt door de voorziene hervorming van de watersector met ingang van 01.01.2005.

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).