203308 | MB van Omgeving, Natuur en Landbouw houden vaststelling van het subsidieringsprogramma van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging voor het eerste deelprogramma 2018

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 20.09.2017,2e uitgave, V.187, (231), 86355; B.S., 28.11.2017,1e uitgave, V.187, (284), 103725, err.

In uitvoering van art. 32duodecies, par. 2, en art. 32terdecies, par. 1, van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt het het ontwerpsubsidiëringsprogramma van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen voor het eerste deelprogramma 2018 vastgesteld zoals weergegeven in de bijlage gevoegd bij dit besluit.

De projecten voorkomende op het in bedoelde ontwerp van subsidiëringsprogramma komen enkel in aanmerking voor subsidiëring binnen de budgettaire perken, overeenkomstig de in uitvoering van art. 32duodecies van voormelde wet 26.03.1971 vastgestelde voorwaarden.

De voorontwerpdossiers van het subsidiëringsprogramma 2018, eerste deel, moeten uiterlijk 1 jaar na de bekendmaking van het programma worden ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

De Vlaamse Milieumaatschappij is gelast met de mededeling van het bedoelde ontwerpsubsidiëringsprogramma voor het eerste deelprogramma 2018 aan de betrokken gemeenten en rioolbeheerders.