204730 | b.v.b.a. Korte Heide, CEELEN Rosa en JANSEN Anna / Vlaams Gewest en provincie Antwerpen

R.v.St., 10 januari 2005, nr. 138972, 10e K.

Zolang er geen provinciaal ruimtelijk structuurplan is goedgekeurd voor de betrokken provincie kan de Vlaamse regering, in de plaats van de provinciale overheid, zelf een uitvoeringsplan opmaken voor een aangelegenheid die in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan had moeten geregeld worden.
Voorwaarde is wel dat de aanpak van de betrokken aangelegenheid in die mate dringend is dat niet kan gewacht worden op de opmaak van provinciale structuurplannen.
De gedeeltelijke vernietiging van een plan is niet mogelijk, aangezien een plan als één geheel beschouwd dient te worden.

nvdr: De Vlaamse Regering wordt belast met de co ouml; rdinatie van de bepalingen van het decreet 18.05.1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DRO) (doc. nr. 152627). De co ouml; rdinatie krijgt het opschrift 'Vlaamse codex ruimtelijke ordening' en treedt in werking op 01.09.2009 (zie doc. nr. 240386).
Voor de concordantietabel klik hier
Voor de lijst met de niet in de Codex opgenomen, voorbijgestreefde bepalingen: klik hier.