206306 | 23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 45-53)

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 30.12.2005,2e uitgave, V.175, (396), 57504-57506

In de wet van 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, worden wijzigingen aangebracht die ondermeer tot doel hebben de contractmogelijkheid die voorzien was bij programmadecreet 2005 uit te breiden naar alle rioollozende grootverbruikers die nu of in de toekomst zullen gebruik maken van de collectieve saneringsinfrastructuur.

Daarnaast wordt het eenheidstarief van de heffing gedifferentieĆ«rd naargelang het gaat om zelfzuiveraars die de kostprijs van de zuivering geĆÆnternaliseerd hebben en de rioollozers die voor de zuivering van hun afvalwater gebruik maken van de collectieve saneringsinfrastructuur.
Alle bedrijven die zelf hun afvalwater dienen te zuiveren, en dus in hun vergunning normen opgelegd kregen voor het lozen op oppervlaktewater, worden gelijk behandeld, ongeacht of zij rechtstreeks lozen in oppervlaktewater of voor het lozen in oppervlaktewater gebruik maken van een beperkt gedeelte van de riolering.
De reductie om economische redenen voor de sectoren 45a, 45b, 45c, 45d, 51a en 51b blijft op het niveau van heffingsjaar 2005 gehandhaafd.
De heffing voor ziekenhuizen, bepaalde verzorgingsinstellingen en onderwijsinstellingen blijven ook gehandhaafd op het niveau van 2005.
Verder worden ook de zonerings- en uitvoeringsplannen decretaal verankerd.