210802 | 19.05.2006 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en energie

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

Dit decreet wijzigt onder meer het decreet betreffende de milieuvergunning.
Door het schorsend karakter van de beroepen, bij de toepassing van de bepalingen van art. 24, par. 3, van het decreet betreffende de milieuvergunning, in de tijd te beperken tot maximaal 150 kalenderdagen, zijnde de niet-verlengde beroepstermijn voor inrichtingen van de eerste klasse of de verlengde beroepstermijn voor inrichtingen van de tweede klasse, beoogt de wijziging de mogelijkheid tot ontstaan van rechtsonzekere situaties uit te sluiten.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.