216390 | 12.12.2006 Richtlijn nr. 2006/118 betr. de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand
Europees Parlement
Raad van de Europese Unie

Publ.E.U., 27.12.2006, L372/19-25+bijlagen 26-31

Bij deze richtlijn worden specifieke maatregelen ter voorkoming en beheersing van grondwaterverontreiniging vastgesteld. Deze maatregelen omvatten met name de criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand van het groundwater en criteria voor het vaststellen van significante en aanhoudende stijgende trends en de omkering daarvan, en voor het bepalen van de beginpunten voor omkeringen in trends. Er wordt ook beoogd de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen te voorkomen.

Met deze richtlijn worden voorts de reeds in Richtlijn 2000/60/EG vervatte bepalingen ter voorkoming of beperking van de inbreng van verontreinigende stoffen in grondwater aangevuld, en wordt beoogd de achteruitgang van de toestand van alle grondwaterlichamen te voorkomen.

De volgende punten komen aan bod:

 • Doel;
 • Definities;
 • Criteria voor de beoordeling van de chemische toestand van groundwater;
 • Procedure voor de beoordeling van de chemische toestand van groundwater;
 • Vaststelling van significante en aanhoudende stijgende trends en het bepalen van het beginpunt voor omkeringen in trends;
 • Maatregelen om de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater te voorkomen of te beperken;
 • Overgangsregeling;
 • Technische aanpassingen;
 • Comité;
 • Herzieningsclausule;
 • Evaluatie;
 • Toepassing;
 • Inwerkingtreding.