216732 | 16.06.2006 Dec. betr. het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,LETERME Yves

B.S., 09.02.2007,1e uitgave, V.177, (39), 6544-6555

Dit decreet bakent de doelstellingen, middelen en bevoegdheden van de Vlaamse Grondenbank af. Daarnaast formuleert het een aantal wijzigings- en overgangsbepalingen.

Binnen de Vlaamse Landmaatschappij wordt een afdeling Vlaamse Grondenbank opgericht.

De Vlaamse Grondenbank heeft als taak:

  1. het ontvangen en ter beschikking stellen van informatie met betrekking tot de decretale rechten van voorkoop en koopplichten op de wijze zoals bedoeld in titel III;
  2. het uitoefenen van de decretale rechten van voorkoop zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken I en VI, op verzoek van de bevoegde administratieve overheden van het Vlaamse Gewest
  3. het vervullen van de decretale koopplichten zoals bedoeld in titel IV, hoofdstukken I en VII.
De voornaamste troeven van de Vlaamse Grondenbank kunnen als volgt samengevat worden:
  • De elf rechten van voorkoop waarover de Vlaamse overheid beschikt, zijn momenteel onvoldoende op elkaar afgestemd. De Vlaamse Grondenbank stelt voor dat deze rechten van voorkoop centraal aan de Vlaamse Grondenbank worden aangeboden en oefent de rechten van voorkoop op vraag van de bevoegde instanties centraal uit, in voorkomend geval in opdracht van de Vlaamse Regering.
  • De zeven decretale koopplichten waarover de Vlaamse overheid en haar instellingen beschikken moeten momenteel aangeboden worden bij verschillende instanties wat voor verwarring kan zorgen. De Vlaamse Grondenbank zal optreden als centrale instantie voor het aanbieden en vervullen van de decretale koopplichten.
  • Het centraal informatiesysteem zal, via de toepassingen die erop gebaseerd kunnen worden, voor de Vlaamse overheid, voor de instrumenterende ambtenaar en voor de burger zorgen voor een belangrijke verbetering van de informatieverstrekking. Dit past in de één-loketfilosofie van de overheid.
  • Via de Vlaamse Grondenbank zal de Vlaamse overheid vlotter dan vandaag het geval is, kunnen inspelen op aanbiedingen. De lange en stroeve procedures verminderen op heden de bereidheid tot verkoop aan de overheid, waardoor belangrijke dossiers gemist worden.
  • Het aantal conflicten tussen de ruimtegebruikers in de natuurlijke structuur zal dalen omdat dit nieuwe instrument nieuwe oplossingsmogelijkheden biedt op plaatsen waar de reeds voor handen zijnde instrumenten te kort schieten.
  • De performantie van de overheid bij de realisatie van afbakenings- en inrichtingsprojecten zal verbeteren en het draagvlak bij de burger zal vergroten.
  • Uitruilmogelijkheden zullen een volwaardig alternatief vormen voor onteigening.