218776 | 28.12.2006 V. nr. 416 (BHR): De verhoging van de waterprijs
CHAHID Mohammadi
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

V. en A., BHR, 15.02.2007,2006-2007, (26), 139-141

De recente prijsstijging van het water heeft te maken met de saneringsheffing.
De Raad van Bestuur van de BIWD (Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie) van 17.11.2006 heeft besloten vanaf 01.01.2007 de saneringsheffing aan te passen. Deze heffing werd niet meer herzien sinds 2001 en dient voor de financiering van het onderhoud en de renovatie van de rioolnetten, een taak die de Brusselse gemeenten haar hebben toevertrouwd. Een dergelijke aanpassing was nodig om het hoofd te kunnen bieden aan de groeiende nood de gemeentelijke rioolnetten te moderniseren.

Deze zijn immers verouderd aangezien ze vaak in de 19e eeuw ontworpen werden. De recente uithollingen van het wegdek hebben het grote publiek op spectaculaire wijze laten kennismaken met de broosheid van de kunstwerken en de dringende behoefte aan aanzienlijke investeringen.

Bovendien moet de BIWD aansluiten op de Europese richtlijnen, die onder andere de waterdichtheid van de netten, een goede patrimoniale kennis van die netten en de toepassing van de reƫle prijs van het water, alle kosten tot zijn teruggave aan de natuur inbegrepen, opleggen.

Ter herinnering: de verbruikers die moeilijkheden ondervinden om hun factuur te betalen, kunnen beroep doen op het Sociaal Fonds van de BIWD, ter beschikking gesteld van de OCMW's (600000 EUR/jaar).

Bovendien, zoals ik de gelegenheid had te zeggen in de parlementaire debatten betreffende de Ordonnantie tot vaststelling van een kader voor het Waterbeleid, zal de totale prijsstijging van het water in het Brussels gewest, als gevolg van het tegemoetkomen aan de regionale behoeften meer bepaald op het vlak van sanering, niet hoger mogen zijn dan 2 of 3 %.