220224 | 25.05.2007 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,PEETERS Kris

B.S., 19.06.2007, V.177, (184), 33504-33509

Dit decreet wijzigt onder andere een aantal bepalingen inzake afvalstoffen, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (GIS), Werkmaatschappijen elektriciteit en gas en inzake het toepassingsgebied van openbaredienstverplichtingen.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.