225494 | Polder van het land van Waas / Maatschappij voor het grond- en industrialisatiebeleid van het linkerschelde-oevergebied
Cass., 20 december 2007, 1e K.

De verenigingen van gemeenten waren vóór de inwerkingtreding van de wet 22.12.1986 betreffende de intercommunales onderworpen aan polderbelastingen voor hun erven gelegen binnen het poldergebied. Art. 26 van de voormelde wet heeft hieraan geen wijziging gebracht. De bestreden beslissing, die oordeelt dat intercommunales niet onderworpen zijn aan de belastingen ingevoerd door publiekrechtelijke rechtspersonen zoals de polders, schendt deze bepaling.

Art. 26 van de wet 22.12.1986 betreffende de intercommunales is van toepassing op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest.

Deze bepaling heeft de op dat tijdstip bestaande toestand inzake de fiscale behandeling van intercommunales gehandhaafd, te weten in beginsel vrijstelling van alle belastingen ten gunste van de Staat, de provincies en de gemeenten en heeft deze vrijstelling voor de intercommunales uitgebreidt tot de belastingen ingevoerd door andere publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals polderbesturen. Art. 26 verleent deze vrijstelling echter niet voor de belastingen, onder meer de polderbelastingen, die reeds bestonden op het ogenblik dat de wet in voege is getreden.