229304 | 09.05.2008 Dec. houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, aangenomen in Straatsburg op 09.09.1996 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, alsmede met zijn bijlagen 1 en 2 en de bij bijlage 2 horende aanhangsels I tot en met V

Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,BOURGEOIS Geert

B.S., 13.06.2008, V.178, (178), 29870-29871

Het Verdrag waarmee dit decreet instemming betuigt, brengt een internationaal geharmoniseerd systeem tot stand ter bestrijding van de vervuiling van de vaarwegen door de binnenvaart en zet het principe 'de vervuiler betaalt' om in de praktijk. Op die manier draagt het bij tot het ecologisch imago van de binnenvaart op een wijze die de concurrentieverhoudingen tussen de binnenvaartvloten van de verschillende Verdragsstaten niet verstoort.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.