232949 | 21.11.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2009-01-27, (2e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. II: Onderwijs:
  • Afd. I: VZW Voorrangsbeleid Brussel (art. 2-3)(zie doc. nr. 233138);
  • Afd. II: VZW Brussels Ondersteuningscentrum secundair onderwijs (art. 4)(zie doc. nr. 233142);
  • Afd. III: Centra voor leerlingenbegeleiding (art. 5)(zie doc. nr. 233146);
  • Afd. IV: Hogere Zeevaartschool (art. 6)(zie doc. nr. 233150);
  • Afd. V: Financiering Hoger Onderwijs (art. 7-9);
  • Afd. VI: Fonds - Terugvorderingen Salarissen - Centra voor Basiseducatie (Recuperatiefonds) (art. 10);
  • Afd. VII: VZW Werkgroep Immigratie (art. 11)(zie doc. nr. 233151);
  • Afd. VIII: Instituut voor Europese Studies (art.12);
  • Afd. IX: Werkingsbudgetten leerplichtonderwijs (art. 13-17)(zie doc. nr. 233153).
 • Hfst. III: Fiscaliteit:
  • Afd. I: Leegstandsheffing woningen (art. 18-19)(zie doc. nr. 233154);
  • Afd. II: Leegstandsheffing bedrijfsruimten (art. 20-23)(zie doc. nr. 233156);
  • Afd. III Successierechten (art. 24-25).
 • Hfst. IV: Wonen:
  • Afd. I Herstelvordering (art. 26-33)(zie doc. nr. 233161);
  • Afd. II: Bevoegdheden toezichthouder (art. 34)(zie doc. nr. 233162);
  • Afd. III: Invordering van subsidies en tegemoetkomingen (art. 35)(zie doc. nr. 233163);
  • Afd. IV: Sociale huurwoningen (art. 36)(zie doc. nr. 233164).
 • Hfst. V: Rechtsopvolging VHM (art. 37)(zie doc. nr. 233232);
 • Hfst. VI: Vlaams Gemeentefonds (art. 38-41)(zie doc. nr. 233165);
 • Hfst. VII: Overname schuld provinciewegen (art. 42)(zie doc. nr. 233166);
 • Hfst. VIII: Flanders house inc (art. 43-45);
 • Hfst. IX: Fonds voor Kunsten en Erfgoed (art. 46);
 • Hfst. X: Vlaamse Regulator voor de Media (art. 47)(zie doc. nr. 233167):
 • Hfst. XI: Fonds personeelsleden met verlof voor opdracht (art. 48);
 • Hfst. XII: Projectmatig wetenschappelijk onderzoek (art. 49-53)(zie doc. nr. 233168);
 • Hfst. XIII: Bijzonder Onderzoeksfonds (art. 54);
 • Hfst. XIV: Vlaams Agentschap Ondernemen (art. 55);
 • Hfst. XV: Rentetoelage voor ondernemingen die lijden onder de verstoorde bereikbaarheid ten gevolge van hinder door openbare werken (art. 56-59)(zie doc. nr. 233198);
 • Hfst. XVI: Economisch ondersteuningsbeleid (art. 60-61)(zie doc. nr. 233210);
 • Hfst. XVII: IWT-Vlaanderen (art. 62);
 • Hfst. XVIII Herculesstichting (art. 63)(zie doc. nr. 233211);
 • Hfst. XIX: Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk (art. 64)(zie doc. nr. 233212);
 • Hfst. XX: Uitleendienst kampeermateriaal en jeugdverblijfcentra (art. 65-75)(zie doc. nr. 233218);
 • Hfst. XXI: Tewerkstelling (art. 76)(zie doc. nr. 233221);
 • Hfst. XXII: Personen met een arbeidshandicap (art. 77-80)(zie doc. nr. 233225);
 • Hfst. XXIII: Leefmilieu en energie:
  • Afd. I: Grondwaterbeheer (art. 81)(zie doc. nr. 233229);
  • Afd. II: Oppervlaktewateren (art. 82-83)(zie doc. nr. 233230);
  • Afd. III: Liberalisering van de elctriciteitsmarkt (art. 84).
 • Hfst. XXIV: Landbouw (art. 85);
 • Hfst. XXV: Slotbepalingen (art. 86).

nvdr: Het hoofdstuk XIV van dit decreet wordt opgeheven door het decreet 12.2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009 (zie doc. nr. 242765).

 

 link link