235097 | 12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij

Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,CREVITS Hilde

B.S., 04.02.2009, V.179, (42), 7755-7777

In dit verzameldecreet komen veel verschillende thema's aan bod. Het gaat voor het overgrote deel over de milieu- en energiebevoegdheden: energie, water en integraal waterbeleid, afvalstoffen, bossen, natuurbehoud, jacht, de mestproblematiek, milieuvergunningen, de titel milieueffect- en veiligheidsrapportage van het DABM, bodemsanering en de bodembescherming en ten slotte de titel Handhaving van het DABM. Daarnaast bevat het decreet ook enkele bepalingen over schade aan het wegdek door te zwaar geladen vrachtwagens (aslasten) en inzake landbouw en visserij.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.