235101 | 12.12.2008 Dec. houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij - Integraal waterbeleid (art. 25-31)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, CREVITS Hilde

BS 2009-02-04

Het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid voert een aantal instrumenten in met het oog op de realisatie van het integraal waterbeleid. De onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht en de vergoedingsplicht zijn een aantal instrumenten die reeds voorzien zijn in het decreet Integraal Waterbeleid. Om de toepassing van de financiële instrumenten door alle waterbeheerders mogelijk te maken is een aanpassing van het decreet Integraal Waterbeleid nodig.

Art. 3, par. 2, van het decreet Integraal Waterbeleid wordt aangevuld met een aantal definities welke noodzakelijk zijn voor de verdere uitwerking van de financiële instrumenten. Het betreft meer bepaald: de initiatiefnemer, de tot aankoop verplichte entiteit, de vergoedingsplichtige en de begunstigde.
Art. 12 van hetzelfde decreet wordt gewijzigd. Bij het instrument 'recht van voorkoop' dient een onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds waterwegen en anderzijds onbevaarbare waterlopen.
In art. 13, par. 1, is voorzien dat bij een openbare verkoop de instrumenterende ambtenaar vooraf de Vlaamse Grondenbank op de hoogte brengt van de verkoop. Aangezien niet enkel de Vlaamse Grondenbank een begunstigde is, maar ook het Vlaamse Gewest, het EVA De Scheepvaart en het EVA Waterwegen en Zeekanaal begunstigde kunnen zijn is het noodzakelijk dat de Vlaamse Grondenbank vervolgens de andere begunstigden op de hoogte brengt. Dit wordt dan ook toegevoegd in art. 13, par. 1. Gelet op de strikte termijnen om het recht van voorkoop uit te oefenen zullen ondermeer de termijnen waarbinnen de Vlaamse Grondenbank de begunstigden op de hoogte stelt in een protocol vastgelegd worden. Verder is het van belang dat ingeval de Vlaamse Grondenbank de begunstigde is, de Vlaamse Grondenbank weet of de initiatiefnemer de onroerende goederen naderhand zal overkopen. Vandaar dat het wenselijk is dat de Vlaamse Grondenbank in voorkomend geval de initiatiefnemers informeert. Dergelijke afspraken kunnen in een protocol geregeld worden.
In art. 14 wordt voorzien dat de Vlaamse Grondenbank de inhoud van de akte overmaakt aan de begunstigden. Verder wordt verduidelijkt dat de termijn van zestig kalenderdagen ingaat na de datum van de kennisgeving aan de Vlaamse Grondenbank.

Art. 16 van het decreet Integraal Waterbeleid wordt gewijzigd in die zin dat indien het recht van voorkoop van de begunstigde miskend wordt, de begunstigde het recht heeft om ofwel in de plaats van de koper gesteld te worden, ofwel van de verkoper een schadevergoeding te eisen ten bedrage van twintig percent van de verkoopprijs.
Ook art. 17 en de bijlagen van het decreet Integraal Waterbeleid worden gewijzigd.

 

 link