242053 | Selectielijst Polders en Wateringen

Vlaamse vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)

www.vvbad.be

Binnen de werkgroep Lokaal Overheidsarchief werd in maart 2008 een subwerkgroep opgericht die zich specifiek zou inlaten met het opmaken en laten goedkeuren van een selectielijst voor Polders en Wateringen. Een Polder of Watering mag geen archief vernietigen zonder toestemming van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigden. Dit betekent dat door de Algemene Rijksarchivaris goedgekeurde selectielijsten (en dus ook bewaartermijnen) moeten worden toegepast en dat voor het vernietigen van documenten die niet in de selectielijsten voorkomen steeds zijn toestemming noodzakelijk is.