249897 | 16.07.2010 BVR betr. de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening [ Meldingsbesluit ]

Vlaams Min. van Financiƫn, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 10.09.2010, V.180, (274), 57508-57509+bijlagen 57510-57517; Verslag aan de Vlaamse Regering 57496-57506; Advies van de Raad van State 57506-57507

Ingevolge art. 4.2.2 VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) bepaalt de Vlaamse Regering de gevallen waarin de vergunningsplicht wordt vervangen door een verplichte melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen. Het gaat dan om eenvoudige en gangbare handelingen of handelingen onderworpen aan nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of integrale ruimtelijke voorwaarden.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1 - Algemene bepalingen;
 • Hfst. 2 - Aanwijzing van meldingsplichtige handelingen met toepassing van art. 4.2.2 VCRO;
 • Hfst. 3 - Indienings- en betekeningswijze van de melding;
 • Hfst. 4 - Slotbepalingen.
Er zijn 2 bijlagen bij dit besluit gevoegd, het betreffen de formulieren waarmee de meldingen moeten worden gedaan:
 • Bijlage 1 betreft de 'Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de VCRO' die gebruikt wordt voor:
  • handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden binnen in hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen;
  • handelingen met stabiliteitswerken die uitgevoerd worden aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte gebouwen;
  • de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte woning.
 • Bijlage 2 betreft de 'Melding van handelingen aan gebouwen in industriegebied met toepassing van de VCRO' die gebruikt wordt voor de verbouwing of uitbreiding van een bestaand, hoofdzakelijk vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied in de ruime zin.
Bij het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is en het besluit over de meldingsplichtige handelingen wordt er uitgegaan van twee hoofdprincipes:
 • Er wordt zoveel mogelijk naar een eenvoudig tweedelig systeem gestreefd van enerzijds vrijstelling van vergunning en anderzijds vergunningsplicht;
 • De melding wordt enkel ingevoerd voor zaken waar de beoordelingsruimte van het bestuur minimaal is omwille van het eenvoudige en gangbare karakter van de betrokken handelingen, of de onderworpenheid aan nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of integrale ruimtelijke voorwaarden, maar waar het vrijstellen van de stedenbouwkundige vergunningsplicht niet opportuun is omwille van de koppeling met andere regelgeving (energieprestatieregelgeving, verplichting medewerking van architect en dergelijke).

nvdr: Om te bepalen of de handeling is vrijgesteld van de vergunningsplicht, dan wel onder de meldingsplicht ressorteert en of de medewerking van de architect verplicht is, kan het vereenvoudigd stappenplan (proces) worden gevolgd dat terug te vinden is op p. 57499 van het Verslag aan de Vlaamse Regering.