249898 | 16.07.2010 BVR tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is [ Vrijstellingenbesluit ]

Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,MUYTERS Philippe

B.S., 10.09.2010, V.180, (274), 57529-57534; Advies van de Raad van State 57528-57529

Volgens de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) bepaalt de Vlaamse Regering de lijst van de handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist is. Deze lijst is door de Vlaamse Regering vastgesteld op 14.04.2000. Omdat het een opsomming is zonder structuur of logische volgorde, en zo gedetailleerd dat sommigen alles wat niet letterlijk op de lijst staat als vergunningsplichtig beschouwen, moest de lijst aangepast worden.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1 - Algemene bepalingen;
 • Hfst. 2 - Handelingen in, aan en bij woningen;
 • Hfst. 3 - Handelingen in, aan en bij andere gebouwen dan woningen;
 • Hfst. 4 - Handelingen in industriegebied;
 • Hfst. 5 - Handelingen in agrarisch gebied;
 • Hfst. 6 - Groen;
 • Hfst. 7 - Tijdelijke handelingen;
 • Hfst. 8 - Wijzigingen van al ingerichte terreinen;
 • Hfst. 9 - Publiciteit;
 • Hfst. 10 - Openbaar domein;
 • Hfst. 11- Algemeen belang;
 • Hfst. 12 - Telecommunicatie;
 • Hfst. 13 - Afbraak;
 • Hfst. 14 - Wijzigingsbepalingen;
 • Hfst. 15 - Slotbepalingen.
Wijzigingen aan het BVR 14.04.2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is:
 • In het opschrift worden de woorden 'en van de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is' opgeheven;
 • art. 1 en 4 worden eveneens opgeheven.
Wijzigingen aan het BVR 05.05.2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van art. 4.1.1, 5°, art. 4.4.7, par. 2, en art. 4.7.1, par. 2, tweede lid, VCRO en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester:
 • In art. 3/1 wordt het tweede lid opgeheven.
Wijzigingen aan het BVR 23.05.2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect:
 • In art. 1/1, 3°, wordt het getal '30' vervangen door het getal '40'.
Bij het besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is en het besluit over de meldingsplichtige handelingen wordt er uitgegaan van twee hoofdprincipes:
 • Er wordt zoveel mogelijk naar een eenvoudig tweedelig systeem gestreefd van enerzijds vrijstelling van vergunning en anderzijds vergunningsplicht;
 • De melding wordt enkel ingevoerd voor zaken waar de beoordelingsruimte van het bestuur minimaal is omwille van het eenvoudige en gangbare karakter van de betrokken handelingen, of de onderworpenheid aan nauwkeurige stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingsvoorschriften of integrale ruimtelijke voorwaarden, maar waar het vrijstellen van de stedenbouwkundige vergunningsplicht niet opportuun is omwille van de koppeling met andere regelgeving (energieprestatieregelgeving, verplichting medewerking van architect e.d.).

nvdr: Het Verslag aan de Vlaamse Regering, dat bij de publicatie van het BVR betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (zie doc. nr. 249897) werd toegevoegd, behandelt eveneens het BVR tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is. Door op de link bovenaan te klikken bekomt u eveneens dit Verslag aan de Vlaamse Regering.

nvdr: Om te bepalen of de handeling is vrijgesteld van de vergunningsplicht, dan wel onder de meldingsplicht ressorteert en of de medewerking van de architect verplicht is, kan het vereenvoudigd stappenplan (proces) worden gevolgd dat terug te vinden is op p. 57499 van het Verslag aan de Vlaamse Regering.