250169 | 10.09.2010 BVR tot bepaling van de nitraatresiduwaarde en de risicogebieden, vermeld in art. 14, par. 2 en 3, eerste lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006, en tot oplegging van strengere verbodsbepalingen ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet van 22.12.2006, en wijz. BVR 09.03.2007 tot uitvoering van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke

BS 2010-09-29

De vernieuwde aanpak voor de opvolging van nitraatresidustaalnames legt de nadruk op het begeleiden van de landbouwer. Extra inzetten op deze begeleidende aanpak moet de waterkwaliteit in Vlaanderen verbeteren. Om hier al in 2011 het accent op te leggen, moeten zowel de nitraatresiduwaarde als de mogelijkheid van begeleidende maatregelen verankerd zijn in een besluit dat ingaat voor de periode van de bodemstaalname, 01.10.2010.

Ter uitvoering van art. 14, par. 2, tweede en derde lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006 wordt voor het kalenderjaar 2010 de nitraatresiduwaarde vastgesteld.

Ter uitvoering van art. 14, par. 3, eerste lid, van het Mestdecreet van 22.12.2006 worden, voor het kalenderjaar 2010, alle VHA-zones aangeduid als risicogebied.

Ter uitvoering van art. 38 van het Mestdecreet van 22.12.2006 gelden in VHA-zones, die voor het kalenderjaar 2010 aangeduid zijn als risicogebied ter uitvoering van art. 14, par. 3, van het Mestdecreet van 22.12.2006, strengere bepalingen voor het op of in de bodem brengen van meststoffen.

In art. 9 van het BVR 09.03.2007 tot uitvoering van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt par. 2 opgeheven.

Bijlage I bij het BVR 09.03.2007 tot uitvoering van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen wordt opgeheven.

 

 link