251616 | 23.12.2010 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 - Oppervlaktewateren (art. 60, 61, 62, 63, 64, 65 en 66)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2010-12-31, (2e uitg.)

Deze wijzigingen creëren in de eerste plaats een vrijstellingsregeling voor bronbemalingen die technisch noodzakelijk zijn voor bouwkundige werken of de aanleg van nutsvoorzieningen. De aanpassing strekt er toe het lozen van bemalingswater in de openbare riolering zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast betreffen ze ook het afstemmen van de oppervlaktewaterenwet op gewijzigde bepalingen.

Art. 35quinquies, par. 12, van de wet 26.03.1971 verwijst voor de bepaling van het grondwatervolume naar art. 28quater, par. 2, van het Grondwaterdecreet. De tekst van art. 35quinquies, par. 12, wordt afgestemd op het gewijzigde art. 28quater, par. 2, dat een combinatie van de verschillende berekeningswijzen voorziet in geval de beschikbare tellerstanden geen volledig jaar omvatten.

Daarnaast wordt art. 35septies, par. 2, afgestemd op het gewijzigde art. 28quater, par. 2, en dezelfde aanpassing ingevoerd voor de bepaling van de opgenomen hoeveelheid oppervlaktewater en hemelwater. Ook hier wordt de termijn voor de verzegeling van de vóór 01.01.2004 geïnstalleerde debietmeters weggelaten en uitdrukkelijk geregeld wie de overige debietmeters moet verzegelen.

Rekening houdende met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof wordt de berekening van de termijn waarover de heffingsplichtige beschikt om te antwoorden op een bericht van rechtzetting of een bericht van heffing van ambtswege aangepast. Dezelfde wijziging wordt ingevoerd voor de bezwaartermijn. In tegenstelling tot vroeger vangen deze termijnen niet meer aan vanaf de verzendingsdatum. Volgens de nieuwe regeling beginnen die termijnen pas te lopen vanaf de derde werkdag na de verzending van het bericht of van het heffingsbiljet. Naar analogie van de wetswijziging voor de inkomstenbelastingen wordt een zaterdag niet als werkdag in aanmerking genomen.

Aan de bijlage bij de Oppervlaktewaterenwet wordt een sector 58 toegevoegd. Deze sector omvat de bronbemalingen waarvoor in de nieuwe par. 8 van art. 35bis een heffingsregeling is opgenomen. Door de invoering van een specifieke sector worden extreem hoge heffingen via de sector 55 vermeden.