253609 | ROOMS Edilbert / Stad Sint-Niklaas en Vlaamse Gewest

R.v.St., 1 oktober 2010, 10e K., nr. 207830

De buurman van een eigenaar die een regularisatievergunning heeft verkregen voor het ontbossen van een perceel, maakt niet aannemelijk dat de in het bestreden besluit vermelde motivering met betrekking tot de watertoets vanuit het oogpunt van de geschonden geachte decretale bepalingen van het DIWB (meer bepaald de watertoets en de afwateringsproblematiek) niet afdoende is.

De kritiek van de buurman komt erop neer dat hij de uitgevoerde watertoets niet toereikend vindt. Zelf blijft hij evenwel in gebreke aan te geven op grond van welk element of gegeven de watertoets, zoals deze blijkt uit het voormelde advies, in twijfel zou kunnen worden getrokken. De buurman meent uit de passage 'er zijn daarom niet voldoende gegevens in het dossier die het aannemelijk maken dat de ontbossing en ophoging van de paardenweide inderdaad te beschouwen is als de oorzaak van de beweerde wateroverlast en waterschade op het terrein van de bezwaarindieners' te kunnen afleiden dat de gemeente uitdrukkelijk erkent de watertoets niet te kunnen uitvoeren.

Deze argumentatie kan niet worden bijgetreden. Uit voormeld advies blijkt niet alleen dat het college van burgemeester en schepenen van de stad een watertoets heeft uitgevoerd, maar ook dat het college vaststelt dat de buurman zélf 'geen bewijzen aan het dossier (heeft) toegevoegd van de waterschade en evenmin een expert (heeft) aangesteld om het oorzakelijk verband tussen de ophoging van de paardenweide en de wateroverlast in hun tuin en woning vast te stellen', zodat op grond van de voorliggende gegevens niet aannemelijk wordt gemaakt dat de ontbossing en ophoging van de paardenweide te beschouwen is als de oorzaak van de beweerde wateroverlast en waterschade op zijn terrein, zoals door de buurman in zijn bezwaar aangevoerd.