253876 | 23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur

Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,LIETEN Ingrid

B.S., 18.02.2011,2e uitgave, V.181, (54), 11979-12003; B.S., 08.04.2011, V.181, (106), 22863, err.

In dit verzameldecreet komen veel verschillende thema's aan bod. Het gaat over de volgende leefmilieu- en natuurbevoegdheden: oppervlaktewateren, afvalstoffen, milieuvergunningen, bossen, de mestproblematiek, jacht, niet-ioniserende stralingen, natuurbehoud en het natuurlijk milieu, drinkwater, oppervlaktedelfstoffen, integraal waterbeleid, bodemsanering en bodembescherming en de diepe ondergrond. Er werden eveneens wijzigingen aangebracht aan de titels bedrijfsinterne milieuzorg, milieueffect- en veiligheidsrapportage, strategische advisering en toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen van het DABM. Tot slot werden het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij en het Oprichtingsdecreet van de Vlaamse Grondenbank gewijzigd.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.