253881 | 23.12.2010 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur - Wet oppervlaktewateren (art. 2 - 4)

Vlaams Min. Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding,LIETEN Ingrid

B.S., 18.02.2011,2e uitgave, V.181, (54), 11979

Met deze wijziging van art. 2 van de wet op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging wordt uitvoering gegeven aan art. 3 van het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en de binnenvaart, ondertekend in Straatsburg op 09.09.1996.

Art. 2 en 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging werden gewijzigd. Art. 130 van het decreet 18.12.2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010 wordt eveneens aangepast.