26011 | 18.05.1999 Dec. betr. de openbaarheid van bestuur

Vlaams Min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,BALDEWIJNS Eddy

B.S., 15.06.1999, eerste uitgave, V.169, (117), 22313-22317; Zitting 1998-1999:Stuk.1334/1-4, Handelingen 05.05.1999

Dit decreet regelt op een globale wijze de actieve en passieve openbaarheid voor alle bevoegdheidsdomeinen en administratieve overheden van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest.
De Europese richtlijn 90/313/EEG inzake de vrije toegang tot milieu-informatie van de Raad van 07.06.1990 wordt erin omgezet en de grondbepalingen en definities volgen de grondwettelijke bepalingen ter zake en zijn deels meer afgestemd op de andere geldende wettelijke en decretale openbaarheidsregelingen.
Dit decreet beoogt de invulling van het beginsel van openbaarheid van bestuur via de instrumenten van passieve openbaarheid en van actieve openbaarheid.
Onder bestuursdocumenten wordt verstaan elke drager, in welke vorm ook, van informatie waarover een administratieve overheid beschikt.
Dit decreet is van toepassing op:

  • - de administratieve overheden van het Vlaamse Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;
  • - de andere administratieve overheden, doch slechts in zoverre dit decreet op gronden die tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest behoren, de openbaarheid van bestuursdocumenten verbiedt of beperkt;
  • - de verenigingen van provincies en gemeenten;
  • - de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, hierna OCMW's te noemen, en de verenigingen, bedoeld in hoofdstuk 12 van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's.
De bepalingen van het hoofdstuk inzake passieve openbaarheid zijn van toepassing op de hierboven vermelde administratieve overheden, met uitzondering van de andere administratieve overheden (zie boven).
De administratieve overheid is verplicht aan ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen, er een afschrift van te overhandigen of er een exemplaar van uit te lenen.
De aanvrager moet geen belang aantonen, behalve als hij om de openbaarmaking van documenten van persoonlijke aard verzoekt.
De inzage en de uitleg is vrij en kosteloos, maar de administratieve overheden kunnen de overhandiging van een afschrift afhankelijk maken van de betaling van een retributie die door de Vlaamse regering wordt bepaald, op basis van een redelijke kostprijs.
Er bestaan uitzonderingen op de openbaarheid voor alle administratieve overheden, zij wijzen een aanvraag tot openbaarmaking af als ze hebben vastgesteld dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van één van de belangen bepaald in dit decreet.
Deze overheden wijzen eveneens een verzoek tot openbaarheid af in de voorwaarden bepaald in dit decreet.
Als iemand vaststelt dat bestuursdocumenten onjuiste of onvolledige gegevens over hem bevatten, kan de betrokkene de bevoegde administratieve overheid verplichten de gegevens te verbeteren of aan te vullen, op voorwaarde dat hij de nodige bewijsstukken kan voorleggen.
De procedure toepasselijk op de aanvraag tot openbaarmaking, tot verbetering of tot aanvulling wordt beschreven evenals de beroepsprocedures tegen de Vlaamse overheid, de vereniging van provincies en gemeenten en het OCMW.
Betreffende de actieve openbaarheid hebben