260773 | 23.12.2011 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, PEETERS Kris
et al.

BS 2011-12-30, (4e uitg.)

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Programmadecreet:

 • Hfst. I: Algemeen (art. 1).
 • Hfst. II: Onderwijs.
  • Afd. I: Gemeenschapsonderwijs (art. 2).
  • Afd. II: Deeltijds kunstonderwijs (art. 3) (zie doc. nr. 260781).
  • Afd. III: Stelsel van leren en werken (art. 4) (zie doc. nr. 260784).
  • Afd. IV: Hogescholen (art. 5-6).
  • Afd. V: Universiteiten (art. 7).
  • Afd. VI: Volwassenenonderwijs (art. 8-19) (zie doc. nr. 260785).
  • Afd. VII: Financiering hogescholen en universiteiten (art. 20-24).
  • Afd. VIII: vzw EPOS (art. 25)
   Art. V.4 van het decreet 16.05.2007 betreffende dringende maatregelen voor het onderwijs wordt aangevuld met een punt 3° over de vzw EPOS.
  • Afd. IX: Flankerend onderwijsbeleid (art. 26) (zie doc. nr. 260486);
  • Afd. X. Basisonderwijs (art. 27-29) (zie doc. nr. 261942).
 • Hfst. III: Studiecommissie Gewestbelastingen in verband met successie, schenkingen en onroerende goederen.
  • Afd. I: Successierechten (art. 30-31).
   Deze wijziging betreft de art. 48.2 en 56, zesde lid, van het Wetboek der successierechten.
  • Afd. II: Registratierechten (art. 32-34).
   Deze wijziging betreft de art. 140nonies en 140 undecies van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.
  • Afd. III: Onroerende voorheffing (art. 35-36).
   Deze wijziging betreft de art. 255 en 257, par. 2, 2° WIB 1992.
 • Hfst. IV: Verkeersbelastingen (zie doc. nr. 260787).
  • Afd. I: Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (art. 37-43).
  • Afd. II: Eurovignet (art. 44-45).
  • Afd. III: Wijzigingen aan het WIB 1992 (art. 46).
 • Hfst. V: Oppervlaktewateren:
  • Afd. I: Bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 47-51) (zie doc. nr. 260789).
  • Afd. II: Oppervlaktewaterheffing (art. 52) (zie doc. nr. 260790).
 • Hfst. VI: Grondwaterbeheer (art. 53-55) (zie doc. nr. 260792).
 • Hfst. VII: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (art. 56).
 • Hfst. VIII: Besparing index werking beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en gezin (art. 57).
  Dit artikel behandelt het niet-verrekenen van de indexsprong van augustus 2010 voor sommige socialezekerheidsbijdragen en het niet-toekennen van een indexaanpassing in 2011 voor de subsidie-elementen, andere dan de loonkosten. Het overloopt tot slot voor welke vergoedingen deze niet-verrekening en niet-toekenning niet van toepassing is.
 • Hfst. IX: DAB Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen (art. 58-61) (zie doc. nr. 260794).
 • Hfst. X: Vlaams stedenfonds (art. 62-66) (zie doc. nr. 260796).
 • Hfst. XI: Derde Arbeidscircuit (art. 67) (zie doc. nr. 260798).
 • Hfst. XII: DAB Overheidspersoneel (art. 68).
 • Hfst. XIII: DAB Digitale Drukkerij (art. 69).
 • Hfst. XIV: IVA Stationsomgevingen (art. 70) (zie doc. nr. 260800).
 • Hfst. XV: Co-existentie van genetisch gemodificeerde maïsgewassen met conventionele maïsgewassen en biologische maïsgewassen (art. 71) (zie doc. nr. 260801).
 • Hfst. XVI: Restauratie O.L.Vrouwbasiliek te Scherpenheuvel-Zichem (art. 72).
 • Hfst. XVII: Overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen:
  • Afd. I: Schenkingen van familiale ondernemingen en vennootschappen (art. 73-75).
   Deze wijziging betreft de vervanging van de art. 140bis tot en met 140octies van het Wetboek der registratie-, hypotheek-, en griffierechten inzake bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen en vennootschappen, alsook de wijziging van de art. 161 en 209, eerste lid van hetzelfde wetboek.
  • Afd. II: Verervingen van familiale ondernemingen en vennootschappen (art. 76-84).
   Deze wijziging betreft de art. 7, 48, par. 2, en 60bis van het Wetboek der successierechten. In hetzelfde wetboek wordt aan hoofdstuk VII van boek I een afdeling III toegevoegd inzake bijzondere bepalingen voor het verkrijgen van ondernemingen en vennootschappen.
 • Hfst. XVIII: Vlaams Fonds voor de Lastendelging (art. 85);
 • Hfst. XIX: Steunpunten beleidsrelevant onderzoek (art. 86).
nvdr: De regelgeving die gewijzigd werd door dit decreet, is terug te vinden in de relaties onderaan of in de hierboven vermelde documentnummers.

 

 link