265240 | Watertoets aanzienlijk gewijzigd

CLAEYS Christophe

Lokaal, 01.05.2012, (8), 39

De watertoets werd aanzienlijk veranderd. De beslissingsbomen verdwijnen en op basis van een vereenvoudigde regel kan de beslissende overheid bepalen of zij een advies moet vragen aan de waterloopbeheerder. Vanaf nu is dat in die gevallen ook verplicht. Er blijft slechts één watertoetskaart over die men actueel zal houden: de kaart met de overstromingsgevoelige gebieden. Ook de motiveringsplicht en de inhoud van de waterparagraaf en het wateradvies worden uitgebreid. De wijzigingen traden in werking op 1 maart. De verplichting om advies te vragen is van toepassing op vergunningsaanvragen ingediend na de inwerkingtreding van dit besluit.

Met de watertoets moet de overheid die over een vergunning of plan beslist, nagaan of het initiatief schadelijke effecten op het watersysteem heeft. Bij significante schadelijke effecten moet ze maatregelen opleggen die deze vermijden, beperken, herstellen of compenseren. Als schade niet kan vermeden worden of als milderende maatregelen niet mogelijk zijn, kan de overheid de vergunning of het plan afkeuren.

Ook het internetinstrument wordt aangepast. Voor vergunningsaanvragen ingediend voor 1 maart moet men nog het oude internetinstrument gebruiken. Voor aanvragen ingediend vanaf 1 maart gebruikt men het nieuwe. Voortaan zal dit ook een luik met voorbeelden van wateradviezen en waterparagrafen bevatten. Dit zijn voorbeelden, geen standaarden. Besturen doen er goed aan hun beslissingen en waterparagrafen steeds voldoende specifiek af te stemmen op het initiatief.