266910 | 09.05.2012 V. nr. 476 (BHP): Samenwerking Vlaams-Brabant sanering grond aan de Vogelenzangbeek nr. 184-198 te Anderlecht
VANDENBOSSCHE Walter
Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijk Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, PICQUE Charles

V. en A., BHP, 15.06.2012,2011-2012, (30), 92-93

De wet betreffende de onbevaarbare waterlopen is nog steeds van kracht in de drie gewesten. Art. 7, par. 2, van die wet bepaalt dat wanneer een waterloop van de tweede categorie de grens vormt van twee provinciƫn, de minister van Landbouw de provincie aanwijst die met de uitvoering van ruimings- en onderhoudswerken is belast.

Volgens het MB 16.06.1970 (nog steeds van toepassing) worden deze werken 'uitgevoerd door de provincie op wier grondgebied de waterloop, onmiddellijk opwaarts van het punt vanaf waar hij grens vormt vloeit, en, indien het begin van het gedeelte dat de grens vormt samenvalt met de oorsprong van de waterloop, door de provincie waarvan de gouverneur bevoegd is om deze oorsprong te bepalen'.

Dit wil zeggen dat bij een grensoverschrijdende waterloop, de bevoegde administratie van het Gewest waar de waterloop zijn oorsprong vindt, instaat voor het beheer ervan. In het precieze geval van de Vogelzangbeek is dit dus de provincie Vlaams-Brabant.