269561 | Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW)

Erembodegem:werkgroep Waterzuivering van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012,56 p.

De code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het ouderhoud van rioleringssystemen is de handleiding voor Aquafin, rioolbeheerders, gemeenten en studiebureaus bij het ontwerpen van rioleringsinfrastructuur. Op 20.08.2012 keurde de bevoegde minister het ministerieel besluit goed dat de herziene code vaststelt. Bij de nieuwe code hoort ook een rekenmodule die ondersteuning biedt bij het uitwerken van een inspectieplan voor het onderhoud van rioleringen.

In de nieuwe code wordt de capaciteit van rioolstelsels zodanig berekend dat een bui die zich statistisch gezien eens om de twintig jaar voordoet geen wateroverlast op straat tot gevolg heeft. Verder zijn de ontwerpparameters geoptimaliseerd op basis van ervaringen met volledig gescheiden stelsels, is de kwetsbaarheidskaart voor overstorten geactualiseerd en is een luik toegevoegd over het beheer en onderhoud van rioleringen.

Gezien de betekenisvolle verhoging van de terugkeerperiode voor water op straat werd een overgangsperiode voor bestaande en lopende projecten vastgelegd. Uiterlijk op 01.01.2017 moet het hydraulisch ontwerp van alle ontwerpen die op dat moment voor uitvoering gepubliceerd zijn, aan de nieuwe richtlijnen voldoen. Voor contracten die na 04.10.2012 worden afgesloten, moeten de nieuwe dimensioneringsregels onmiddellijk toegepast worden.

De code bestaat uit 9 hoofdstukken. Bij elk hoofdstuk hoort een technische toelichting. De technische toelichtingen bij de hoofdstukken 1, 2, 3, 4, 8 en 9 zijn al ter beschikking. De technische toelichtingen van de hoofdstukken 5 en 6 volgen binnenkort.

De code is als volgt opgedeeld:

  1. Juridisch kader;
  2. Afwateringssysteem;
  3. Bronmaatregelen;
  4. DWA-systemen;
  5. Ontwerpneerslag;
  6. Dimensionerin g hemelwaterriolen en gemengde riolen;
  7. Overstortemissies;
  8. Zuiveringsinstallatie s;
  9. Onderhoud.