271847 | 11.01.2013 BVR wijz. diverse besluiten ingevolge de reorganisatie van het beleidsveld Ruimtelijke Ordening en de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Vlaams Min. van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, MUYTERS Philippe

BS 2013-02-13, (2e uitg.)

In het kader van de reorganisatie in het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) worden een aantal besluiten aangepast. In deze besluiten werd immers nog verwezen naar de organisatie van het departement RWO zoals deze in voege was voor de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening. De verwijzingen naar het gecoördineerde decreet van 1996 enerzijds en het decreet ruimtelijke ordening (DRO) van 1999 anderzijds, worden ook vervangen door verwijzingen naar de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De volgende teksten worden aangepast:

 • Het BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning;
 • Het BVR 14.04.2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer 'Grondfonds';
 • Het BVR 05.05.2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • Het BVR 27.06.2003 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurverenigingen en houdende toekenning van subsidies;
 • Het BVR 21.11.2003 houdende maatregelen ter uitvoering van het gebiedsgericht natuurbeleid;
 • Het BVR 28.05.2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het BVR 06.06.1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken;
 • Het BVR 03.06.2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie
 • Het BVR 07.10.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer;
 • Het BVR 21.04.2006 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Herstelfonds;
 • Het BVR 26.01.2007 houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage;
 • Het BVR 19.07.2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een Brownfieldproject;
 • Het BVR 12.10.2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma's;
 • Het 15.05.2009 met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (Soortenbesluit);
 • Het BVR 24.07.2009 tot uitvoering van de onteigening ten algemene nutte, het recht van voorkoop, de aankoopplicht, de vergoedingsplicht en de afbakening van overstromingsgebieden van titel I van het decreet integraal waterbeleid van 18.07.2003.

nvdr: Het BVR 28.05.2004 betreffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsplannen en houdende opheffing van het BVR 06.06.1996 houdende nadere regelen betreffende de landinrichting en houdende wijziging van het BVR 17.03.1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken wordt op 01.11.2014 opgeheven door het BVR 06.06.2014 betreffende de landinrichting (zie doc. nr. 287419).