27271 | 28.12.1967 Wet betr. de onbevaarbare waterlopen
Min. van Landbouw, HEGER Ch.
Min. van Justitie, WIGNY P.

B.S., 15.02.1968, V.138, (32), 1403-1407

De onbevaarbare waterlopen (zijnde de waterlopen die door de regering niet gerangschikt zijn bij de bevaarbare) worden in deze wet onderverdeeld in 3 categorieën.

De ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de waterlopen van de derde catergorie worden uitgevoerd onder toezicht van de provincie door de gemeente op het grondgebied waarvan de waterlopen gelegen zijn. Deze werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het provinciaal reglement betreffende de onbevaarbare waterlopen. De kosten van die werken worden gedragen door de openbare besturen belast met de uitvoering. Een bijdrage in de kosten kan eventueel ten laste gelegd worden van privaat- of publiekrechtelijke personen die gebruiker zijn of van een eigenaar van een kunstwerk dat zich op de waterloop bevindt, en dit op proportionele wijze. De bevoegdheid van het college strekt zich enkel uit tot de gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken, nader bepaald in art. 6 van deze wet.
De buitengewone werken van verbetering of wijziging aan de waterlopen van de derde categorie behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad van de gemeente op wier grondgebied de werken moeten worden uitgevoerd.

De toepassing van deze wet kan aanleiding geven tot het voeren van een onderzoek de commodo en incommode.

Deze wet werd achteraf gewijzigd door de wet van 22.07.1970, 23.02.1977 en voor het Vlaams Gewest, door het decreet van 21.04.1983.

Deze wet heeft op:

  • de wet van 07.05.1877, op de politie der onbevaarbare en onvlotbare waterlopen;
  • de wet van 15.03.1950, tot wijziging van de wet betreffende de onbevaarbare waterlopen, gewijzigd bij de wet van 16.02.1954, en bij art. 114, 9°, van de wet van 03.06.1957, betreffende de polders;
  • art. 105 van de wet van 05.07.1956, betreffende de wateringen en art. 104 van de wet van 03.06.1957, betreffende de polders.

nvdr: voor de officiële Duitse vertaling zie doc. nr. 221775

 

 link