273076 | VAN DE WOESTYNE Vera en VERBIEST Dierk / Stad Eeklo

R.v.St., 30 oktober 2012, 10e K., nr. 221236

Uit art. 4.2.17, par. 2, VCRO blijkt dat de gemeenteraad, wanneer een verkavelingsaanvraag wegeniswerken omvat waaromtrent die raad beslissingsbevoegdheid heeft, slechts over de zaak van de wegen een beslissing dient te nemen, zo het vergunningsverlenende orgaan, in casu, het college van burgemeester en schepenen, oordeelt dat de verkavelingsvergunning van zijnentwege kan worden verleend. De gemeenteraad is dan ook geen 'overheid die moet beslissen over een vergunning, plan of programma' als bedoeld in het art. 8 van het watertoetsdecreet van 18.07.2003.

De gemeenteraad had zich enkel uit te spreken omtrent de zaak van de wegen, meer bepaald omtrent ondermeer het voorgestelde wegentracé. Dit houdt niet noodzakelijk een zelfde beoordeling in als een beoordeling omtrent de verkaveling en zijn contouren in hun geheel.

De betrokken eigenaars stellen terecht dat op het grondplan 'slechts enkele halve contouren van de woningen naast de hunne afgebeeld' en dat 'hun woning en het tracé in het verkavelingsplan schaal 1/500 evenmin zijn afgebeeld'. Evenwel, op het 'uittreksel kadasterplan schaal 1/1000' dat deel uitmaakt van het voormelde grondplan wegenis worden al de voornoemde zogenaamde onvoldoende of ontbrekende gegevens wel weergegeven. Deze onvolkomenheden zijn dermate klein dat zij niet als decisief kunnen worden aanzien wat betreft de weergave van de bestaande toestand.