275025 | 28.06.2013 Dec. betr. het landbouw- en visserijbeleid

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid,PEETERS Kris

B.S., 12.09.2013, V.183, (266), 64392-64408

Dit decreet vormt het nog bestaande wettelijke kader dat betrekking heeft op de gewestelijke landbouwbevoegdheden om tot een decretaal kader. Dit komt de rechtszekerheid ten goede en voorkomt verwarring over de draagwijdte van de artikelen die zowel Vlaamse als federale bevoegdheden aangaan. Zo is er met uitzondering van de zeevisserij geopteerd voor administratieve handhaving in plaats van strafrechtelijke handhaving. In tweede instantie worden een aantal decreten aangepast. Het betreffen veelal technische aanpassingen die de leesbaarheid en toepasbaarheid moeten verbeteren. Ten slotte moet dit decreet leiden tot de coördinatie van het integrale decretale kader inzake het landbouw- en visserijbeleid in één tekst. Daartoe is achteraan het decreet een coördinatie- en wijzigingsmachtiging opgenomen.

Onverminderd de bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie, houden de ambtenaren die de Vlaamse Regering aanwijst toezicht op dit decreet, de uitvoeringsbesluiten ervan, het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Europese Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De Vlaamse Regering kan de specifieke toezichtopdracht van de verschillende toezichthouders nader bepalen.
De toezichthouders kunnen bij de uitvoering van hun toezichtopdracht de bijstand van de politie vorderen.

Dit decreet structureert zich als volgt:

 • Hfst. 1. Algemene bepalingen:
  Dit hoofdstuk bevat een aantal definities en omschrijft het toepassingsgebied. Verder bevat het een bevoegdheidsbepaling die de Vlaamse Regering de mogelijkheid biedt om binnen het toepassingsgebied van het decreet reglementair op te treden. De overige artikelen bevatten omzettingen van federale regelingen in een Vlaamse regeling.
 • Hfst. 2. Ondersteuning en bevordering van een economisch efficiënte en duurzame landbouw, zeevisserij en aquacultuursector:
  Onder dit hoofdstuk wordt de ondersteuning en bevordering van een economisch efficiënte en duurzame landbouw, zeevisserij en aquacultuursector behandeld.
  • Afd. 1. Algemene bepalingen;
  • Afd. 2. Bevordering van duurzame landbouwproductiemethoden;
  • Afd. 3. Landbouwvorming;
  • Afd. 4. Sensibiliseringsacties ter bevordering van een duurzame landbouw;
  • Afd. 5. Landbouweducatie;
  • Afd. 6. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds;
  • Afd. 7. Zeevisserij en aquacultuur:
   • Onderafdeling 1. Algemene bepalingen;
   • Onderafdeling 2. Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector.
  • Afd. 8. Praktijkcentra;
  • Afd. 9. Ondersteuning en bevordering van verenigingen, groeperingen en samenwerkingsverbanden;
  • Afd. 10. Het Fonds voor Landbouw en Visserij;
  • Afd. 11. Bevordering van de dierlijke productie.
 • Hfst. 3. Controle- en sanctiebepalingen:
  In dit hoofdstuk zijn de controle- en sanctiebepalingen opgenomen. Het bestaande kader inzake controle- en sanctiebepalingen wordt geoptimaliseerd en geactualiseerd.
  • Afd. 1. Algemene strafbepalingen:
   • Onderafd. 1. Toezicht;
    In deze onderafdeling wordt het toezicht geregeld op de naleving van dit decreet, de uitvoeringsbesluiten ervan, het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid.
   • Onderafd. 2. Handhaving.
    In deze onderafdeling wordt de sanctionering van de inbreuken behandeld. In deze onderafdeling is naast de waarschuwing uitdrukkelijk geopteerd voor een stelsel van exclusief bestuurlijke geldboetes.
  • Afd. 2. Bijzondere strafbepalingen:
   • Onderafd. 1. Handhaving inzake het zeevisserijbeleid;
   • Onderafd. 2. Handhaving van het beleid inzake gespecialiseerde pluimveebedrijven;
   • Onderafd. 3. Handhaving van het beleid inzake duurzame landbouw;
   • Onderafd. 4. Handhaving van het beleid inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten;
   • Onderafd. 5. Handhaving van het beleid inzake de invoering en uitvoering van kwaliteitssystemen;
   • Onderafd. 6. Handhaving van het beleid ter uitvoering van de gemeenschappelijke marktordening met betrekking tot groenten en fruit.
  • Afd. 3. Invordering van ten onrechte uitbetaalde steun en exclusieve bestuurlijke geldboeten.
 • Hfst. 4. Slotbepalingen.