280500 | 09.05.2014 Dec. wijz. de regelgeving inzake natuur en bos

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 07.07.2014, V.184, (192), 51739-51757

Dit decreet introduceert het 'geïntegreerd beheer'. Dit wil zeggen dat men dat het beheer van terreinen ten behoeve van het natuurbehoud uit moet gaan van het streven naar een beheer dat leidt tot de integratie van de ecologische, economische en sociale functies van het terrein. Het hervormt eveneens de beheerplanning en voert een instandhoudingsbeleid inzake Natura 2000 in. Het hervormt tot slot de regionale landschappen en de bosgroepen.

Men gaat van diverse planvormen naar één 'natuurbeheerplan'. De mogelijkheid tot opmaak van een natuurbeheerplan wordt voorzien voor alle mogelijke types terreinen die beheerd worden ten behoeve van het natuurbehoud dus ook bijvoorbeeld voor bossen. Nu de diversiteit van terreintypes dus niet meer vertolkt wordt via bijvoorbeeld de scheidslijnen bos/natuur of beperkt/uitgebreid, worden de terreinen en de daaraan verbonden beheerplannen gecategoriseerd op grond van het in het plan vooropgestelde ambitieniveau.

De wijzigingen zijn in essentie toegespitst op drie thema's, zijnde het multifunctioneel natuurbeheer, het instandhoudingsbeleid en de organisatie van regionale landschappen en bosgroepen.

Zo wordt onder meer wat het multifunctioneel natuurbeheer betreft, geopteerd voor nog slechts één procedure voor een geïntegreerd beheerplan, onafhankelijk van de betrokkenen en van het soort terrein (open natuur, bos of park). Wat het instandhoudingsbeleid betreft, dienen conform de Habitat- en Vogelrichtlijn de beschermde habitattypes en soorten in een gunstige staat van instandhouding gebracht te worden. Daartoe worden er gewestelijke en, voor de speciale beschermingszones, specifieke instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld en wordt in een nieuw kader van instrumenten voorzien om die doelstellingen te realiseren. Wat de regionale landschappen en bosgroepen betreft, worden sommige afspraken die zijn gemaakt in het kader van het Witboek Interne Staatshervorming decretaal verankerd. De provincies worden bevoegd gemaakt voor de erkenning, de organisatie, de werking en de subsidiëring, terwijl zij ook zelf regionale landschappen en bosgroepen kunnen oprichten of hen infrastructuur en personeel ter beschikking kunnen stellen.

Naast een aantal wijzigingen aan het Natuurdecreet, worden er een reeks wijzigingen doorgevoerd in het Bosdecreet, in het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning, het Onroerenderfgoeddecreet, het decreet Integraal Waterbeheer, het Mestdecreet, en het Decreet inzake de bescherming van het milieu tegen de verontreiniging door meststoffen. Ook in het Natuurdecreet worden er nog een reeks meer specifieke wijzigingen doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld de wijziging in de voorkooprechten.
De wijzigingen in het Bosdecreet zijn veeleer substantieel van aard, en zijn er op gericht het Bosdecreet te aligneren met het in te voeren stelsel dat hiervoor beschreven wordt. De wijzigingen aan de overige decreten betreffen vooral de introductie van de concepten 'natuurbeheerplan' en 'managementplan Natura 2000'.

Het decreet is als volgt opgesteld:

 • Hfst. 1. - Algemene bepaling;
 • Hfst. 2. - Wijzigingen van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk leefmilieu:
  • Afd. 1. - Nieuwe definities voor art. 2 van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (wijziging art. 2);
  • Afd. 2. - Invoegen van een nieuw hoofdstuk IIIbis in het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
  • Afd. 3. - Invoegen van een nieuwe afdeling 2 in het hoofdstuk IV van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (nieuwe art. 12bis tot en met 12novies);
  • Afd. 4. - Invoegen van een nieuwe afdeling 3 in het hoofdstuk IV van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (nieuwe art. 16bis tot en met 16duodecies);
  • Afd. 5. - Invoegen van een nieuwe afdeling 4 in het hoofdstuk IV van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (nieuwe art. 16ter tot en met 16sedecies);
  • Afd. 6. - Het instandhoudingsbeleid;
  • Afd. 7. - Aanpassing van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu met betrekking tot de bosgroepen en regionale landschappen (wijziging van art. 54 en invoeging nieuw art. 54bis).
 • Hfst. 3. - Diverse wijzigingsbepalingen:
  • Afd. 1. - Wijzigingen van het Bosdecreet van 13.06.1990 (wijziging van de art. 3, 4, 4bis (opgeheven), 8, 10, 11 (opgeheven), 12, 13 (opgeheven), 14 (opgeheven), 16, 17 (opgeheven), 18, 19 (opgeheven) 19bis (opgeheven) 22 - 30 (opgeheven), 37, 41, 41bis (opgeheven), 41ter (opgeheven), 44 (opgeheven), 45, 46 (opgeheven), 47, 85, 90bis (opgeheven));
  • Afd. 2. - Wijzigingen van het decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (wijziging van de art. 8, 9, 9bis (nieuw), 13, 17, 25, 32-34 (opgeheven), 35, 36 (opgeheven), 36ter, 37, 40, 42, 44 (opgeheven), 46, 48, 49, 50 (opgeheven), 72 (opgeheven) en 75 (opgeheven));
  • Afd. 3. - Wijziging van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning (wijziging van art. 20 en invoeging van art. 45ter);
  • Afd. 4. - Wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12.07.2013 (wijziging van art. 8.1.3);
  • Afd. 5. - Wijziging van het Mestdecreet van 22.12.2006 (wijziging van art. 41bis);
  • Afd. 6. - Wijziging van het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (wijziging art. 15ter);
  • Afd. 7. - Wijzigingen aan het decreet van betreffende de omgevingsvergunning (wijziging art. 386 en invoeging van het nieuwe art. 391/1).
 • Hfst. 4. - Slotbepalingen.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).

nvdr: Het Grondwettelijk Hof heeft de art. 40 tot 43, 45 tot 48 en 78 van het decreet 09.05.2014 tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos vernietigd in haar arrest nr. 57/2016 (doc. nr. 300388, zie in relatie hieronder), in zoverre die bepalingen niet voorzien in de voorafgaande inspraak voor het publiek, of de Vlaamse Regering niet machtigen daarin te voorzien, bij de totstandkoming van het Vlaamse Natura 2000-programma, de programmatische aanpak ter vermindering van de milieudrukken, de managementplannen Natura 2000 en de managementplannen voor gebieden buiten de speciale beschermingszones.