282244 | 21.02.2014 BVR houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie

Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,SCHAUVLIEGE Joke

B.S., 09.04.2014,2e uitgave, V.184, (107), 30488-30493

Dit besluit legt de regels vast over het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het bevat eveneens bepalingen in verband met saneringscontracten voor permanente lozingen, tijdelijke lozingen, bronbemalingen en noodlozingen.

De economische toezichthouder stelt, in overleg met de nv Aquafin, de nadere vorm van en de richtlijnen voor de saneringscontracten (art. 32septies van de wet 26.03.1971) vast. De nv Aquafin bepaalt, onder toezicht van de economische toezichthouder, de berekeningswijze en de tarieven van de kosten.

Voorafgaand aan een noodlozing moet de exploitant zowel aan de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving, als aan de nv Aquafin telefonisch bepaalde informatie melden. De kennisgeving bij het beƫindigen van de noodlozing is zowel gericht aan de toezichthouder, bevoegd voor milieuhandhaving, als aan de nv Aquafin.

De exploitant richt een aanvraag om een saneringscontract te sluiten aan de nv Aquafin. Als de aanvraag volledig is, is de aanvraagdatum de datum waarop de nv Aquafin de aanvraag ontvangt. De exploitant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door de nv Aquafin. Als de aanvraag onvolledig is, vraagt de nv Aquafin de ontbrekende gegevens op bij de exploitant. De aanvraagdatum is de datum waarop de nv Aquafin alle ontbrekende gegevens ontvangen heeft. De exploitant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door de nv Aquafin. Het saneringscontract vermeldt dat de nv Aquafin beperkingen inzake de noodlozing kan opleggen aan de exploitant bij het gebruik van de noodaansluiting.

Tegen het contractvoorstel van de nv Aquafin kan de exploitant beroep instellen bij de minister.

De nv Aquafin bezorgt aan de VMM, op eenvoudig verzoek:

  • een overzicht van de aanvragen om een saneringscontract te sluiten, waarbij de data van de ontvangst van het contractvoorstel door de exploitant vermeld zijn;
  • een overzicht per exploitant van de kosten die in het voorgaande jaar aangerekend zijn, opgesplitst per type van kosten;
  • een overzicht van de evolutie van de verwerkbaarheid van het contractueel gesaneerde bedrijfsafvalwater per exploitant.

Art. 42.2.2.3.1 Vlarem II wordt gewijzigd.

Het BVR 21.10.2005 houdende vaststelling van de regels inzake contractuele sanering van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie (zie doc. nr. 205725), wordt opgeheven.