28317 | 23.03.1983 BVE wijz. BVE 21.04.1982 houdende nadere regelen voor het aanvragen, verlenen, weigeren, vervallen en intrekken van een vergunning voor de verwijdering van afvalstoffen

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 27.05.1983, V.153, (10), 7002

Dit BVE voegt een art. 7bis in in het besluit van 21.04.1982 die de wijze van bekendmaking bepaalt van de beslissingen van de vergunningverlenende overheid inzake de aanvraag om vergunning voor de exploitatie van een afvalstoffenverwijderingsinrichting.